“Donkey”, 2014”

“Donkey”, 2014” 8.25 x 11.625, Mixed media 8423 JJC 1642c