“Vase of Buds”, 1976

“Vase of Buds”, 1976 23 7/8 x 11 3/4, oil on masonite 2034 SS 214